โครงการรถเข็นและอุปกรณ์คนพิการ
RICD Wheelchair Project

ทำแบบสอบถาม

ผู้ใช้บริการหอผู้ป่วยอุ่นใจ
Aunjai Ward User

ทำแบบสอบถาม

ผู้ป่วยนอก(OPD)
Outpatient Service

ทำแบบสอบถาม

ผู้ป่วยใน(IPD)
Inpatient Service

ทำแบบสอบถาม

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
Human resources

ทำแบบสอบถาม

กลุ่มงานพัสดุ
Procurement Group

ทำแบบสอบถาม

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียของกรมสุขภาพจิต
Agreement Participants of the Department of Mental Health

ทำแบบสอบถาม

คลินิกส่งเสริมสุขภาพจิตในครอบครัว
Family Mental Health Clinic Health Clinic

ทำแบบสอบถาม

การอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ปีงบ 2564
Training Seminar Workshop Fiscal year 2021

ทำแบบสอบถาม

รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ/ประชาชนทั่วไป ต่อการบริการของ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

ส่งข้อรับฟัง